செவ்வாய், 11 அக்டோபர், 2016

தன்வந்த்ரி - மருதேரி

DHANVANTRI-FOOD, MEDICINE AND SEEDS


தகையான சித்தர்முறை உணவும் மருந்தும்
தரணியிலே நுட்பம் அதாய் வரையறுக்க 
 
For Proper Siddhar methods on Food and medicine
In the world with details to group and categorize
 
-------------------------------------------------------------------------------

வரையறுக்க ஆசிரம தர்மம் ஒன்றாய்
விதிப்படியே கலியதனில் விஞ்ஞானத்தும் 
கரைகடந்த ஆற்றலத்தின் ஓர் துளியாய் 
குவலயத்தின் உயிர்வடிவாய் நின்றது எல்லாம் 

To categorize as one in ashram's dharma
as destined in kaliyuga by Scientific means
From beyond the great power as a drop
Manifested in worlds as different life forms (Seeds)

--------------------------------------------------------------------------------- 
நின்றதெல்லாம் வணிகநோக்கம் அடிமைநோக்கம் 
நிலைப்படுத்த கொண்டதொரு யுக்தி எல்லாம் 
நன்மைதரா சத்ரு மித்ரு நிலையறியா 
நிகழ்த்திட்ட விதியறியா செய்த மாற்றம் 

Those life forms (Seeds) are seen as business and employment opportunities
The ideas & methodologies used till now claiming stabilization (Increase Availability of Food)
Aren’t good due to the lack of understanding (+ and -)
Thus done are changes without an understanding of destiny and rules

------------------------------------------------------------------------------------------------
மாற்றமதால் உணவு வகை அமிர்தபாகமதில் 
மறைப்பான அசுரகுணம் உள் ஓங்கி 
உற்ற பிணி உயிரணுவாய் அறியவொணா 
உணர்வற்ற நிலைதன்னால் மருந்தும்  ஏற்கா 
 
Due to the changes in the Amrit Paga (Nectar of food)
The hidden Asura Guna (Toxic Nature) takes a raise inside (inside one's body)
Thus illness is not traceble by the life force atom
In body that will lack sensitivity and refuse medicine


--------------------------------------------------------------------------------------------------
ஏற்காத மானுடங்கள் பீடை பற்றி 
இயல்பான நிலைமாறி நின்றகுறை விலக 
பற்றிடும் எங்களது குடிலம் தன்னில் 
பூரணமாய் மானுடர்க்கு பயனளிக்கும் வகை 

For the bodies that are refused get inflicted
And stood different from natural state; for their cure
In our kudilam (Arul Nilayam - Bhrigu Muni)
By providing complete benefits to humankind

---------------------------------------------------------------------------------------------------
வகையான அகத்தெளிவும் மாயை நீங்க
வாகடத்தின் முதன்மையான சித்தர்கள் ரிஷிகள் 
தொகைப்படுத்த ஆதிமூல தன்வந்திரி தான் 
தலைமதில் எழுந்தருள ஆசி செய்தோம் 

By giving inner clarity that drives away Maya (uncertainity)
The Primary Rishis and Siddhas of Medicine
To Group and the Head of all is Dhanvantri
We blessed for him to raise and bless u all in Maruderi
--------------------------------------------------------------------

செய்தவிதம் ரவிநீச்ச காலம் தன்னில்
சிரத்தையுடன் உலகநலம் அடைய வேண்டி 
மெய்யுருக வேண்டியுமே மும்மூர்த்திகள் ஆசியுடன் 
மறைந்ததையே மீட்டெடுக்கும்  வல்லமைதான் இருக்கு 

Thus in month of Aipasi (Time when sun's power is less)
With deep dedication for the goodness of earth
Seek him with devotion; with Trimoorthi's blessings
To retrieve the irretrievable is the blessings


--------------------------------------------------------------------------------------
இருக்கவே மந்திரங்கள் நாத சித்தர் 
இறைநிலையில் சப்தமுடன் வெள்ளிச்சமாகி 
குருத்தலமாய் நின்றிருக்க ஆற்றலெல்லாம் கூடி 
குணங்கள் எல்லாம் மாறி பக்குவமாகும் +

Is the blessings if magical Nada Siddhas from
Their state of bliss express them as sound and light
As the places of Guru with all types of blessing and energy
Provide changes to the goodness of required


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆகும்விதம் தன்வந்த்ரிக்கு சிறப்பு செய்ய
அமிர்தகலசமுடன் நீரம்சம் கொண்ட மாலோன் 
பகமதாய் தேவர்களுக்கு அவுஷத தலைவன் 
பிறப்பிற்கும் காப்பிற்கும் அதிபன் ஆவான் 

Thus by providing obeisance to Dhanvantri
The Malan who is of watery nature has the Amrit Kalas (Nectar Pot)
Provides the Ousadham part of nectar to Devars
The one who is responsible for birth and preserving

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ஆனவிதம் அப்பூவிலே ஐந்தும் நிறைந்து
ஆண்பெண்ணாய் உயிராற்றல் பெறுக செய்து 
நான்கு யுகமதிலும் பல்லுயிரும் தொழுதுயேற்றும் 
நாதனையே எங்கள் உடன் கூடி 
 
He as the water has the panchabootha (5 elements) filled in it
As + and - (male and female) increases the life-force / energy
In all 4 yugas worshiped and praised by all living beings
Is the Nadhan who comes along with us here


---------------------------------------------------------------------------------------------------
கூடியே பரிமளிக்க இதுமேல் யோகமாம் 
His rendezvous will glitter and bring in great Yogam

புதன், 5 அக்டோபர், 2016

தன்வந்த்ரி மருதேரி கோட்டத்தில் எழுந்தருள சித்தம்- 22nd October / Dhanvantri’s Sittham to Sanctify Maruderi & Congregation on 22nd-OCTOBER 


குருவிழா -தன்வந்த்ரி மருதேரி கோட்டத்தில் எழுந்தருள சித்தம்- 22nd October / சனிக்கிழமை (காலை - 7:30 முதல் ) 
Dhanvantri’s Sittham to Sanctify Maruderi & Congregation on 22nd-OCTOBERசண்முகனின்  பொற்கமலம் பாதம் போற்றி
சாற்றிடவே அகத்தியனும் சீவ வாக்கை
கண்டதொரு பிருகுமுனி குடிலம் தன்னில்
கருவாக நின்றதோர் சோதி மார்க்கம்

Obeisance To Six faced (Lord Muruga/karthikeya) Lord's Golden Feet  
So is my (Agasthya) Jeeva verses
As observed in the Kudilam of Bhrigu muni
The marg of Jyothi stands as the center / core

மார்கமதில் திங்கள்தோறும் நிகழ்த்தும் பூசை
மானுடத்திற்கு மகத்துவங்கள் அளிக்கும் வல்லமையாய்
சீர்பெற்ற மருதேரி என்னும் தலமாய்
சித்தர்கள் அணி வகுக்கும் கோட்டமாகும்

The monthly Poosai happening in this Marg
Provides higher level of greatness to Humanity
in the gracious place of Maruderi (Bhrigu Kudil)
A place where Siddhars Congregate

அகுமொரு குரு நிமித்த வாக்கு கேட்டு
அமைந்ததொரு இயற்கையதாம் வழிபாடு முறையில்
ஓதிட்டோம் அசிரம தர்மம் ஒப்பாய்
ஒப்பில்லா அரச தர்மம் இடமதாகும்

To congregate based on verses Gurus provide
is the place where reverence is in a natural manner
is this place with dharma meant for ashram
Also a place with that of King's Dharma

அகுமொரு அரச அமைச்ச குருநிலைகள்
அவுஷதநிலை அஞ்ஞானம் போக்க வல்லதாய்
வாகுடைய பஞ்ச தர்மம் கட்டமைப்பாய்
வகுத்தவிதம் ஆதியானசோதி முதன்மை கொண்டு

That provides King, Minister and Guru levels
Medicinal level and Agnana-Cure (Unawareness and Ignorance) 
Thus form the basis of Pancha dharma
and with the Adhi-Jyothi as prime and of prominence

கொண்டுமே வழிநடத்த சித்தம் உள்ளோம்
கண்ணுற்ற பெண்திங்கள் கடந்த தூக்கு
பின்னமுற பானுவவன் சஞ்சார காலம்
பிருகுமுனி ரோகிணியில் மார்கத்தோர் பூசை

with prominence we have the Sittham to Guide
in this time after the Puratasi Month
and in the time of Bhanu
is the Rohini Posai of Bhrigumuni Marg people

பூசையுடன் துலாரவி புணர் பூசமதில்
பூரணமாய் பிணிக்குறைகள் மன குற்றங்கள்
வசையெனுமோர் துர்கஷ்டம் மாந்தர்க்கு நீங்க
வைத்தியநாதன் தலம் உறைந்த தன்வந்த்ரிதான்

For-Puja in Thularavi Punarpoosam
As Poorna Relief for Disorders, Mind-sickness
Profanity(Curses) Pain and Negativity removal for Humanity
The one belonging to Vaitheeswaran is the Dhanvantri

தானெழுந்து அருளாசி தரவே சித்தம்
தக்கபலன் கரிவாரத்தில் உதய காலம்
மேன்மையாய் தன்வந்த்ரிக்கு மூலமும் கூற
மங்கலமாய் "ஓம் ஸ்ரீ தம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ தன்வந்த்ரி பகவானே நமஹ"

who's Sittham is to Arise @ Maruderi and Sanctify
the right time is at the sunrise on the Saturday
with Greatness say the Moola mantra of Dhanvantri
with holiness  "OM SHREE DHAM SHREEM HREEM SHREE DHANVANTHRI BHAGAVANE NAMAHA"

பகவானை அகம்புறமும் இருத்தி வேண்டுவோர்க்கு
பிணிநாசம் சூட்சும இந்திரிய குறைகளும்
உகந்தவிதம் நிறைவேறும் மயக்கம் தீரும்
ஓதிட்ட சித்தர்முறை வேள்வி நன்றாய்

For those who meditate on him internally and externally
illness gets eliminated also disorder of Indriyas
will cure as expected and the giddiness of mind gets over
Thus per Siddhamargam do the Vaelvi (AgniHoma)

நன்றுபட சீந்தில்அதாம் ஆல் அரசு
நலமான வன்னியுடன் எருக்கும் கூட்டி
உன்னதமாய் வைத்தீஸ்வரனை முன் நிறுத்தி
உறுதிபட சர்வரோக நிவாரண பூசையப்பா

With the good Seenthil Aal and Arasu
and the good Vanni and Eruku including
With revered Vaitheeswaran deemed presence in front
is the Strengthening Sarvaroha Nivarana Poosai my Son

பூசைவிதி விக்கினத்திற்கு திசை தெய்வங்களுக்கு
பூரணமாய் குமரனுக்கு நவகிரகங்களுக்கு
இசைந்தவிதம் மும்மூர்த்தி தேவர் தலைவனுக்கு
தலைவனுக்கும் சித்தர் நாமம் ஓதி குருநாமத்தால் ஆகுதி

The Poosai thus is for Vikina (Ganesha) and lords of directions
with completeness to Lord Muruga and Navagraha
and for the Trimurthy with Devar's Head Indira
for the Head and Siddha's do Namam and Agudhi on Bhrigu's name for all

ஆகுதியால் அக்னிதர்மம் நிலைநிறுத்தும் அப்பா
அம்சமாதாய் மருந்தும் புடம்முறைகள் பாஷாணம்
வாகுடனே அன்னதலம் தொட்டு யாகமுறை
விளம்பிட சீந்திலதாம் கூட்டு மருந்தும்

With that Agudhi all Agnidharma will standardize
then on Medicines, Purification and Poisonous Management
Have the Homam done near the Annathalam
Also provide the Kootu Aushadham with Seenthil

மருந்தான சஞ்சீவி கிரதம் ஈய
மாந்தர்க்கு அறிவித்து பயன் விதமாய்
இருசதமேல் மானுடர்கள் ஒன்று கூடி
இப்பூசை தனிலே தூய்மை வாகடம்

The medicine thus is Sanjeevi kiratham (Kiratham is done using Ghee of Cow on Medicine)
highlight to members and issue them
thus more than 200 members will throng the place that day
Post which the place will be filled with Pure Medicines and related raw materials

வாகடத்தின் தலமாய் தீர்த்தம் நிற்கும்
விளம்பிட்ட தருணமதே பூசை நிறைய
சுகமாக அணிவகுத்து நின்றாசி செய்வோம்
சோதிவழி கண்டோர்க்கு சடங்கற்ற நிலையென்றாலும்

From then on the place of Theertha will become a Medicinal Theertham
as said for the puja's greatness and fullfillness
with pleasance together we all will be blessing then
There is no Agama formality for People who worship Jyothi... Yet

நிலைநிறுத்த வல்லசக்தி வேதத்தின் அங்கமப்பா
நிச்சியமாய் வல்லபலன் அமிர்தகலசம் கொண்டோர்
நல்லதொரு தூயபொருள் தானாய் கிட்டும்

To stabilize (externally/Internally) great Shakthi is a part of the Veda
For sure there are great benefits for those who have consumed from AmritaKalas (I)
The good things (E) will be obtained automatically
Links to this post

திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2016

 நம்மை சுற்றியுள்ள மூலிகை
நொச்சி
தர்ப்பை

பொன்னாவாரை
பூவரசு


மாவிலங்கம்முள்ளுகீரை
பெரு  செருப்படைபொடுதலைகுப்பைமேனி

நூனா


சிவகரந்தை


நாட்டு கோவை

கண்டங்கத்தரி


ஒதியம்வெள்ளி, 23 செப்டம்பர், 2016

ஸ்ரீ பிருகு அருள் நிலையத்தில் திருமூலர்  ஜோதி விழா----------------------------------------------------------------------வாக்கு


முத்தான வாக்குதனை பகர சொல்வேன் 
முழுமதியின் ஞானமதை தானுரைக்க 
குற்றமில்லா உமை யப்பன் ஆசியோடு 
குடிலமதில் பூசையது நிலை குறித்து 

Share the verses that are as good as PEARLS
in this day of fullmoon the gnana verses are
with the blessings of flawless Uma- Parameshwara
on the Purattasi-puja for Kudilam at Maruderi


குறித்ததோர் புரட்டையிலே ரோகிணி தான் 
குணமுடனே எழுந்தருளும் சோதி மார்க்கம் 
நெறியான ஞானமதை உலகுக்கு இந்த 
நந்தியுடன் அம்சமான மூலன் தானும் 

As marked on the Rohini of Purattasi
to rise and bless through the Jyothi (in agandam)-this time
is the one who gave to world the principled Gnanam 
The amsam of Nandhi , The MOOLAN


தானுரைக்க நட ராயன் ஆசியோடு 
தன்தலத்தில் நெடிய தவம்கொண்ட சித்தன் 
ஊனமற திருவரவை மக்கள் தானும் 
உணர்வுடனே ஆத்மஞானம் அவத்தை நீங்க 

to Say he was blessed by NATARAJA
and a Siddha who did long Penance
whose blessed visit will move blocks of people 
will be relieved from avastas affecting atmagnana 


நீங்க வே திருவம்பல சக்கரம் 
நிலைநிறுத்தி அருளும்பொருளும் நெறியில் காண 
காணவே ஆவடுதுறை அரசன் 
கவனமுடன் நினைவேற்றி பதிகம் கொண்டு 

For relief was the Thiruvambala Chakkra
to install and get spiritual and Material growth by Principles
is the king of Avaduthurai (Moolar and Masilamani-naadhar)
with care think and go through the padigam


கொண்டுமே ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ரீம் ஹ்ரீம் 
ஸ்ரீ திருமூலரே நமஹ என்று நவின்றுஏத்த 
எண்ணமதில் மகிழ்ந்து நல்லாசி ஈய 
ஏற்றம்பட மருந்திற்கும் உகந்த சித்தன் 

Then praise the mantra of Sri Moolar
(Om Shreem Shreem Reem hreem Shree Thirmoolare Namaha)
in thoughts and minds to get his blessings
who is also a great Siddha of Medicine

சித்தமதில் அவன்குணமே இரண்டற கலந்து 
சீவமதில் ஒளியோங்கி செய்தல் திறம் 
உத்தமமாய் வில்வாதி சூரணமும் 
ஓர்விதமாய் அரசு தளிர் மிதமாய் கூட்டி 

Thus his characteristics gets into one's Siddham
In Siddham Increasing the light is the Skill   (Thirumoolar can transcend into any as LIGHT)
As Uttham with Vilvadhi Churna (Powder)
Add tender leaves of ArasamTree in lesser proposition


கூட்டியே பால்பொருளும் உகந்த வண்ணம் 
குறிப்பான ஆ நிறைகள் தலத்திலே யேக 
நுட்பமாய் வரவுபின் ஆசி திண்ணம் 
நித்தியமாய் தவநிஷ்டை கொண்டோர் வரவும் 

Add Milkproduct related product in food
That day the place will be visited by many bulls
After that the kudilam will have COWS
Then people who meditate on daily basis will visit the place

வரவுகளும் கல்நாதம் தொடங்கும் அப்பா 
வாகான சதம் ஐம்பான் மானுடர்க்கு 
பூரண அன்னமுடன் மருந்தும் ஈந்து 
புரட்டையதில் பூசையதில் சிறப்பாய் கூற 

After that the Rhythmic beat of medicinal Stone (Kalvam: Stones by Siddhas to grind medicines)
There will be people visiting puja
for annampaalithal and consumption of Medicine
Speciality of Puratasi Month is such that

The great Shakthi will be Present-there (Aakarshanam)
:) Visit the place to know more

A place that will be visited by the Siddha who has did Penance for 3000 Years


கூறிட்ட சக்தி  யவள் ஆகர்ஷணத்தை 
குறிப்பாக ... (...:)...மற்றவை நேரில் )...