சனி, 24 டிசம்பர், 2016

புதன், 21 டிசம்பர், 2016

அண்ணாமலையான் திருப்பாதம் வணங்கி 
அறிவிக்கின்ற தத்தனது வாக்கை 
மேன்மைப்பட உரைக்க மாந்தர்களும் விளைகின்ற இத்தருணமதில் 
விண்ணமர உலகுதனில் கர்ம தர்மங்களை கண்டுணர்ந்து அழிக்கவே 
My Salutations to lotus feet of Annamalaiyaan (Fire form of Shiva) 
and here are my Verses as Datta (Dattatreya)
With higher state in this place where people are present
with determination in this world of Karma & Dharma to understand and destroy
எங்கள் அத்தனும் ஏற்றியதொரு அசிரம விதிப்படி 
சத்தியமாய் யாதொரு அதிகாரத்துக்கும் பணியாது 
ஆண்டவன் ஆயினும் எத்துணை சோதனை கண்டாலும் 
அதனை உள் உணராது ஈசனின் விதியை இசைபட கருதி 
Is per father's compilation the Principles of Ashram
Truly without surrendering to any form of Commands
Even with that of Gods and Even after going through multiple form of tests 
He doesn't take them in(being affected) and Undergoes Lord Shiva's Plan with Happiness
கருமமே தர்மமாய் வாழ்ந்து குருவென சேவைகொண்ட 
சித்தர்களில் மூத்தோனான பூரண சோமவொளி பொருந்திய 
பிருகுமாமுனியின் அருள் நிலை வேண்டி 
இக்காலம் அதில் எங்களது ஜெயந்திவேண்டி சோதியுற 
The Guru Who lived his "Karma as Dharma" and served is the
Elders of Siddhas and one with Fullness of Soma Light(Moon LIght) is
The Bhrigu Mahamuni; To get this grace and blessings
In this period on my Jayanthi, that's celebrated using Sothi (Aganda Sothi)
இத்தலத்தில் கொண்ட பூசையதில் அகமகிழ்ந்து வாக்குதான் உரைக்க கண்டு 
பூரண உத்தராயண காலம்முன் தலதீர்த்தங்கள் தனில் ஆசி கொண்டிட 
யாமும் எழுந்தருளி வரும் தருணம் பிருகுமுனியின்
கட்டளையில் இத்தலம் ஏக சிந்தை கொண்டோம் 
Due to the Puja in this place, with Joy are my Verses Now
Before the Uttrayana, in All Thalam (Sanctums) and Theertha (Holywater)for blessings
as I continue to raise everywhere to bless, per Bhrigu Muni's
Command I decided to come to this place (Maruderi)
ஆதிஈசன் தன்கருணையால் ஆசிரமங்களை ஸ்தாபனைசெய்ய சித்தமாய் இருக்க 
உத்திர தேசமதில் உயர்வான ஞானமும் ஜீவமும் கொண்ட 
உத்தமங்கள் நிறைந்த பிருகுதான் தன் பூர்வ நிலைகளை நிறுத்த 
மானசகமாய் இத்தலத்தில் எழுந்தருள சோதி ரூபமாய் அருளாட்சி புரிந்திட 
As Aadhi Shiva with his grace is keen to create Ashrams
From the Northern Part with higher Knowledge and life force
with Abundant Greatness is the Bhrigu, who wished to brings back his legacy
Hence as his mind's favourite place, he decided to raise & bless here in Jyothi Form and grace all
அகண்டமதில் அரசனை போல வீற்றிருந்து 
ஆன்ம நேயம் அளிக்க சித்தம் கொண்டதை அறிந்து யாமும் 
களிப்புற்று இத்தலம் ஏக சித்தம் கொண்ட இத்தருணத்தில் 
மாந்தர்கள் அறியவேண்டியது யாதென்று உரைப்போம் 
In the Agandam royally seated like the Great King 
I understood that he is here with determination to "Give Goodness for Aathma " and hence
with enthusiasm I decided to come to this place and for now
to people, I will be telling what you need to know
மகத்துவங்கள் கொண்ட இம்மானிட பிறவியில் 
தன்னிலை அறிந்தோர்கள் அற்பமே 
தன்னிலையில் பிறவியின் பயன் அறியாது 
பாழ்நிலை கொண்டு தனம் பொருளில் தர்க்கத்தில் அதிகாரத்தில் 
In this birth of human that is all about Greatness
Only very few get to know their real state
In their self state without knowing the reason for birth
Ruin their state in by Materialistic nature, Quarreling and Seeking Power
மனம் செலுத்தி மாண்டு மடிந்து பிறவி பல கண்டோர் 
அறியாது நின்ற மார்க்கமே சன்மார்க்கமாய் 
சத்துவதில் உணர்ந்ததொரு விடயங்களை மறைக்கவல்லது கர்மமெனும் பாகமே 
எத்துணை வழியிலும் இது அரண்போல் எதிர்த்துநிற்கும் 
Let their mind on those, perish and die, thereby got into births are those
Who were not aware of this Margam. The sanmarga and Sathuva
which help realize things can get hidden by the share of karma
And by all possible ways it will stand and oppose like a nice route
இதில் குற்றம் உணர்ந்தோர்கள் அவ்வழி செல்லாது மறைப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகளை பிழையாய் காட்ட வல்லதாய் இருக்க 
அவ்விதம் தனமும் செல்வமும் அதிகாரமும் இன்னும் பிற 
மனமாயைகளில் வீழ்ந்து துயரமுற்று மாந்தர்கள் பிறவிகளில் உழன்று வீழ்கின்ற தருணமதில் அத்தனின் ஆசியால் உத்தம சடங்கு நிலைகளில் மனதை செலுத்தி சங்கடங்கள் கொள்ளாதிருக்க
Those who are aware of this flaw, don't take that route, which is capable of showing false things as 1000 wonderful opportunities
That way Money, Wealth and Power and extra
are the Maya in which people fall and get subjected to sorrow and the birth trap, That is when with blessings of father and his great 
principles has to be filled in mind without falling to trap to mere rules
உதித்துடும் இச்சோதியதில்  சன்மார்க்க நியதி  தன்னை 
மீண்டும் மலரச்செய்ய இத்தலத்தில் நாயகமாக கொண்ட பிருகுமுனி 
தன்னுடைய ஞானங்கள் எல்லாம் தவநெறிகள் எல்லாம் தானமாய் ஈந்திட 
தட்பரமாய் ஈசனின் ஸ்வரூபமாய் நிற்க வல்ல இத்தலத்தில் 
by the raising of this Jyothi, is the sanmarga principle and that
is reborn in this place with Center Purusha being Bhrigu Muni
who is giving his Gnana and Meditation principles as Dhaan (Dhaanam) here
and stand as Thatparam with Swaroopa of Lord Shiva in this place
உற்றிடும் அடியார்கள் கூடி உணவு மருந்து இன்னும்பிற தவநிலைகளும் 
யாதொரு காலத்திலும் நிலைத்திட நாங்களும் பரிபூரண ஆசிஈய வல்லதாய் 
கலியுகத்தின் குற்றங்கள் குறைகள் உரைத்தால் யாவரும் அறியவொண்ணா நிலையாய் இருக்க 
சித்தர்களே மீண்டும் உத்தரவாய் வந்திடும் தருணம் என உரைக்க 
Here his disciples/followers come together for food, medicines and to meditate
Forever these good things to get stationed here, is my Complete blessings with Virtue
The problems and deficiencies of kaliyuga is beyond anyone's comprehension now
Siddhas come here with discipline and command in this place
சத்தியமாய் இத்தலத்தில் யாமும் உறைகின்ற வாக்கு 
சனாதன தர்மத்தின் வழியிலே பிழைபட மாந்தர்களுக்கு தக்க பாடங்கள் கற்பிக்கும் தருணமாய் இருக்க 
வேதியர்களும் வேதத்தின் சூட்சமங்களையும் எதிர்த்திடும் பல்வித குற்றங்களும் அகற்ற வல்லதாய் 
சன்மார்க்க நெறிதனை சார்ந்து அவ்விதம்  உயர யாமும் துணையிருக்க சித்தம் கொண்டிருந்தோம் 
So the truth/fact at this place my verses continues now
Per Sanathana Dharma it is time to train/teach them lessons
To overcome the problems that is built against Vedha Practioners, and the hidden secrets of Vedas
Is to abide by the Sanmarga Principle, that way to raise I'll be supportive here is my Siddham
பேதமை இல்லாது மனமொன்றி தன் மாயாவாதங்களை அழித்து 
பூரண ஆன்ம சுதந்திரம் பெறவே இன்று எழுந்தருளி இருக்கும் மாந்தர்க்கு யாம் ஆசியீந்தோம் 
மொழிகடந்து மௌன ஞானத்தை அடைவதற்கான சாட்சியாய் இத்தலத்தில் தாரணியின் 
உயர்வித மௌனதபங்களை மேற்கொள்ள சித்தமாய் இருக்க 
Without differentiation and by aligning to mind and fighting the distractions created by Maya
For complete freedom of Aathma, I raise today and bless the people here today
To reach the Gnana that is beyond language and to achieve and witness the Dharana's
Higher form of meditations is the decision here
 உத்தம தருணம் என்று அகத்தியன் முதலான சித்தர்களும் எழுந்தருளி 
இத்தேசத்தில்  பாரதத்தின் உன்னத நிலையை அறிய அத்திரியின் வழிமுதலான 
ஞானங்களை உனக்கு உணர்த்த  மேம்படுகின்ற சித்தர்மொழிகளை யாவையும் பன்மொழியாக்கி  பரவசெய்ய 
உத்தம தருணம் இது அஞ்ஞானத்தில் உழன்றோர்கள் சத்துவநெறிகளை சார்ந்து வாழ இத்தலங்களில் 
And the timing is right hence from Agasthya to all Siddhas raise here
In this country Bharat to attain higher states by Athiri and his way
of Gnana and for you to realize them, the verses of Siddha that allows one to grow is to be translated to multiple languages and to spread this now is the right time
Those who lack Gnana and get lost for them to know and abide by Sathuva Principles,  in this place
இனிவரும் காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் உண்டான குறை குற்றங்களையும் பிழைகளையும் களையும் வண்ணம் 
யாமும் அவதரிக்கும் தருணம் இவ்விடத்தில் பஞ்சபூதங்களால் சுத்தம் செய்து 
பரிபூரணமாய் அத்தனின் வழி கடைபிடிக்க இனி ஆன்மகுற்றம் உடையார்க்கு அவை அழிக்க பைரவனும் துணையாய் கருப்பன்போல் ஆயுதம் ஏந்தி இனி கலங்கச்செய்து அவர்களை சன்மார்க்கம் மீட்டெடுக்க வழிகொண்டோம் 
In the times to come, in every ashrams, will work on mistakes, deficiencies & inadequacy and remove them
in this time as I raise,  this place (Maruderi) is cleansed by the Pancha Bhootha
With completeness by following the path of Father for people with mistakes in Aathma will be destroyed by help of Bhairava
in addition like Black (Karuppan) with weapons will shake up things and revive the sanmargam path
ஆக செயந்தியதில் உரைத்திடும்வாக்கு சத்துவவழிகளில் செல்வோரும் சார்ந்திருந்து  நின்ற மார்கமதில் 
விடாமுயற்சியுடன் யாதொரு இயற்க்கை குற்றங்களையும் அணுகாதிருக்க இயற்கையை சார்ந்து வாழும் 
உத்தமநிலைதனை அறிவிக்க யாமும் நல்லாசி புரிவோம் எதிர்த்திடும் மாந்தர்க்கு இன்னுமொரு சண்டமாருத நிலைபோல் சூழச்செய்து இவ்விதத்தில் இயற்க்கைக்கு அப்பால் பட்ட நிலை இல்லையென்று சத்திய நிலையை நிலை  செய்வோம் 
Thus in Jayanthi the verses are, In Sathva path and the marga that abides that
with Perseverance to ensure there is messing with nature the way is live with it
Thus I pronounce is the Best state and my good blessing for it. However for people who Oppose.. like the Great Hurricane
Things will Surround to prove nothing is beyond nature. as we will instill that as the permanent state
பூரண பூசையதில் சித்தமாய் எங்களது அம்சமாய் வழி தோன்றலாய் நின்ற சத்தியத்தின் உருவமாய்  நின்ற 
அவதூதனின் ஆசியும் பரிபூரணமாய் ஓங்கியிருக்க வந்தோரும் இந்நாளில் அவரின் பரிபூரண ஆற்றலை பெற்று 
நல்வித நிலைகளை அடைய இன்று சாந்தஸ்வரூபியாய் அருளும் பொருளும் வழங்க சித்தம் கொண்டிருந்தான் 
என் மகன் சீவகலை யதில் பெருமை பெற்றோன் 
In the absolute and complete pooja as decided, as our Amsa's birth stood as truth's form
The Avadhuta whose blessing was strong and high, those who came felt and received his energy/blessing
For all to attain good states today, in silent form he arose and decided to bless all for wealth and health
So is my SON who is famous on Seeva kalai (Life force related)
மூத்த அவதூத சித்தனாய் உலகோர் எட்டுத்திசையிலும் வணங்கும் சாய்நாதன் தன்னருளால்  
யாவையும் வழங்க வல்லான் எங்களது அம்சமாய் ஓர் பிறவி கண்ட மைந்தனின் ஆசியும் ஒன்றிணைந்து யாமும் உருகக்கண்டு 
மும்மூர்த்தியாய் முச்சுடராய் முப்பெரும்சோதியாய் இன்று அருளாட்சி புரிந்த சோதி வடிவை கண்டோர் 
முக்குற்றங்கள் அகல வல்லதாய் இருக்க யாமும் இத்தருணம் மகிழ்ந்து யாதொரு குறைவின்றி ஏற்றிட்ட  இப்பூசை 
He is an Elder Avadhuta Siddha who is praised by world from 8 directions and worshipped as Sai Nath 
Who is capable to give everything as our Amsa who took a birth, is the son and his blessing with mine makes me melt and happy
As Trimurthi Trijyothi stood as Great TRIJYOTHI stood and blessed all, so witnessed everyone who visited
Thus capable of destroying Three-Sins (3 types of Errors) and at this time I'm so happy on this flawless Puja 
நித்தியமாய் நித்தியமாய் நடந்தேற எங்களது ஆசி பரிபூரணமாய்
உற்றிடும் தாளமதில் சன்மார்க்திற்கு  தடையாய் நின்ற  தனங்களும் தைரிய குற்றங்களும் 
பிணிக்குற்றங்களும் இன்னும் பிற தடங்களும் விலக சத்தியமாய் இக்காலத்தில் வாக்குரைப்போம் 
சாந்தமும் பரிபூரணமுமாய்  இயல்பற்ற இருந்த  நிலைமாறி  பூரணமாய் எச்செயலையும் செய்யவல்ல 
Thus Sheer Blessings are so for this to happen on a daily basis
In this time for Sanmarga, the issues that stood blocking the Money and Courage
Malady and other Blocks to go away is my next set of True Verses now
With Silence and in completeness on things that were incomplete/with hurdles will changes and to do any thing in full and completely
பரிபூரண ஆசிதனை அளித்து காத்தருள நடைமுறை ஆசிதனை ஈந்தோம் 
சித்தர்கள் மொழிபுரியாது சீர்கெட்டு நின்ற மாந்தர்கள் 
சித்தர்கள் சித்தம் தெளிவிக்க சித்தர்மொழிகள் நடைமுறையில் உரைக்க இத்தருணம் ஆசிபட 
இக்காலமதில் யாவரும் அறியும் வண்ணம் சித்தர்களின் மொழியில் சித்தர்களின் நிலைகளை  உரைக்க   
Is my Fullness of blessing that I gave you now as we speak 
Without understanding Verses of Siddhas and getting ruined; for those People
Things in Siddhar's mind have to be clarified to those People in pragmatic manner, So now are blessings
In this time, so everyone knows the Siddhar's verses and the stands/states of Siddha
இத்தலத்தில் என்றும் ஆசியுற உயிர்படும் அவஸ்தைகளை நீக்கி நந்தியும்  பதினெண் சித்தர்களும் உறுதுணையாய் நின்றிருக்க நித்தியமாய் சோதியதை கொண்டு நிலைபெற ஓர் உயிர்க்காவது அன்னம் ஈந்து  உயிர்படும் அவஸ்தைகளை நீக்கி 
நல்விதமாய் மருந்தும் ஆற்றலும் பரிபூரணமாய் நிலைக்க யாதொருகாலத்திலும் தனநிலை குன்றாது இருக்க நல்லாசி புரிவோம் 
இன்றும் யானும் எழுந்தருளி இருக்கின்ற நிலையை தொழுது இக்காலமதில் முச்சுடரை கண்டு சோதியின் நிலையறிந்து  ஆசிபெறுவீர் மக்காள் முற்றே 
In this place(Maruderi) with blessings to heal avasta of life forms, Nandi and Pathinen Siddhas Stand together and Strengthen
The Jyothi has to be on daily basis with atleast food given for one life minimum, removing the avastha of the life
In good manner Medicine & Energy with Completeness get stationed, ensuring at any point there won't be problem to money is by Good blessings now
Today those who witnessed by raise and worshiped, during this period worshipped the Tri form of Jyothi thus understand the Jyothi's state and stay blessed Oh Kids 

ஞாயிறு, 11 டிசம்பர், 2016

dadata potrri

சாமுண்டி
Temple images
பிராம்மி, மாகேசுவரி, கவுமாரி, நாராயணி, வராகி, இந்திராணி, சாமுண்டி (காளி) ஆகியோர் சப்தகன்னியர் எனப்படுவர்.
சப்தகன்னியரில் சாமுண்டி வழிபட்ட தலம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வள்ளலார் கோயில் ஞானாம்பிகை சமேத வதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில் ஆகும். . தருமை ஆதீன அருளாட்சியில் விளங்குவது. சாமுண்டி சிவன் அம்சம் உடையவள். மூன்று கண்களும் சூலம், கட்கம், அம்பு, சக்கரம், பாசம், பலகை, வில், சங்கு ஆகியன கொண்ட எட்டுக்கைகளும் உடையவள். சடாமகுடம் உடையவள். மகிடவாகனம் உடையவள்.
மயிலாடுதுறை நகரில்  வள்ளலார் கோயில் அமைந்துள்ளது.
மூலவர்: வதாரண்யேஸ்வரர், (வள்ளலார்)
அம்மன்: ஞானாம்பிகை
சிறப்பு: சப்த கன்னியரில் சாமுண்டி வழிபட்ட தலம்
ஊர்: மயிலாடுதுறை
மாவட்டம்: நாகப்பட்டினம்
தல வரலாறு: பார்வதிதேவி மயில் உருவம் கொண்டு மயிலாடுதுறையில் உள்ள மாயூரநாதரை வழிபாடு செய்து வந்தாள். அவளுக்கு அருள்பாலிக்க சிவன் ரிஷபத்தில் வந்தார். நீண்ட தூரத்தை குறைந்த நேரத்தில் கடந்த ரிஷபத்திற்கு, தன்னால் தான் சிவபெருமானால் இவ்வளது தூரத்தை விரைவாக கடக்க முடிந்தது என்ற ஆணவம் ஏற்பட்டது. இதை அறிந்த சிவன், நந்தியின் ஆணவத்தை அடக்க தமது திருவடியின் பெருவிரலால் சிறிது அழுத்தினார். உடனே நந்திதேவர் பாதாள உலகத்திற்கு போய்விட்டார். தனது தவறை உணர்ந்த நந்தி, தனக்கு இனிமேல் ஆணவம் ஏற்படாதவாறு ஞான உபதேசம் செய்ய இறைவனை வேண்டினார். அதற்கு சிவபெருமான்,நந்தி! இவ்வுலக மக்கள் அனைவரும் தங்களது பாவம் தீர கங்கையில் நீராடுவர். இந்த பாவங்களையெல்லாம் சேர்த்து கொண்ட கங்கை, தன் பாவத்தை ஐப்பசி மாத அமாவாசையன்று இத்தல காவிரியில் நீராடி போக்கி கொள்ளும். அப்போது காவிரியின் வடகரையில் தோன்றி, குருவாக இருந்து உனக்கு ஆணவத்தை அடக்கும் முறை பற்றி உபதேசம் செய்வேன்,என்றார். இதனால் இத்தலத்தில் ரிஷபத்தின் மீது அமர்ந்த கோலத்தில் மேதா தெட்சிணாமூர்த்தி காட்சியளிக்கிறார். குருவின் முன்னால் நந்தி: சிவசன்னதி, அம்மன் சன்னதியின் முன்பு தான் நந்தியைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால் இத்தலத்தில் மட்டும் தான் தெட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி முன்பு நந்தி இருப்பதைக் காண முடியும். இவரை தரிசித்தால் ஆணவம் நீங்கி முக்தி கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
தல சிறப்பு: இத்தலம் காசிக்கு இணையானது என்றும், கைலாயத்திற்கு நிகரானது என்றும் புராணங்கள் கூறுகிறது.அன்னை பார்வதிதேவி சண்ட, முண்ட அரக்கர்களை வதம் செய்வதற்காக சப்த கன்னியர்களாக வடிவெடுத்தாள். அவர்களுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது. தங்கள் தோஷம் நீங்க ஏழு சிவாலயங்களை தேர்ந்தெடுத்து பூஜை செய்து தோஷம் நீங்க பெற்றனர். இவர்களில் சாமுண்டி வழிபட்ட தலம் வள்ளலார் கோயில் ஆகும். சாமுண்டி இங்கு அஷ்ட புஜ துர்க்கையாக அருள்பாலிக்கிறாள். ஞானாம்பிகை அம்மன் சன்னதியை சுற்றிலும் சப்தகன்னியரின் சுதை சிலைகள் உள்ளன. சித்ரா பவுர்ணமியன்று இங்கு சண்டிஹோமம் நடக்கிறது.
போன்: 04364-242 996
சாமுண்டி - ரூபலக்ஷ்ணம் (திருவுருவ அமைப்பு)
இவள் ருத்ர அம்சம்; சண்ட முண்டர்களைச் சாய்ப்பதற்காக எடுத்த அவதாரம். ஒரு சிரமும், நான்கு கரமும், மூன்று நேத்திரங்களும் உடையவள். கோரைப் பற்களும், கருப்பான மேனியும் படைத்தவள். புலித்தோலை உடுத்தி - முண்ட மாலை அணிந்திருப்பாள். கீழ் வலக்கரத்தில் முத்தலைச் சூலமும், இடக்கையில் முண்டமும் கொண்டிருப்பாள். மேல் வலக்கரத்தில் கத்தியும் - இடக்கரத்தில் கபாலமும் ஏந்தியிருப்பாள். சவத்தின் மேல் அமர்ந்து, பயங்கர முகத்துடன் காட்சி நல்குவாள். இவள் வெற்றித் தேவதை, கோப ரூபிணி. எதிரிகளை வெற்றி கொள்ள எதிரிகளிடமிருந்து தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள இவளை வழிபட வேண்டும். இவளை உபாசித்தால் கணவன் மனைவிக்கும், மனைவி கணவனுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடப்பர்!
சாமுண்டி பாடல் : பாரமேருவிற் பரமனைப் பரவும் உத்தரமா
யூரநாதனை உம்பர்கள் தம்பெருமானைத்
தீரமேதரு சாமுண்டி பூசனை செய்து
வாரம்மேய பல்வரங்களும் பெற்றுளம் மகிழ்ந்தாள்.
சாமுண்டி பைரவி பூஜா
ஆசன மூர்த்தி மூலம்: ஓம் - ஹ்ரீம் - சாமுண்டி - ஆசனாயயாய - நம:
ஓம் - ஹ்ரீம் - சம் - சாமுண்டி மூர்த்தியை - நம:
ஓம் - ஹ்ரீம் - க்ரூம் - சம் - சாமுண்டியை - நம:
காயத்ரி: ஓம் - பிசாச த்வஜாயை வித்மஹே;
சூல ஹஸ்தாயை தீமஹி;
தந்நோ, காளீ ப்ரசோத யாத்
தியான ஸ்லோகம்: சதுர்புஜா த்ரிநேத்ராசரக்தவர்ண ஊர்த்வகேசிகா;
கபால சூல ஹஸ்தா;
ச வரதாபய பாணிநீ;
ஸிரோமாலா உபவீதா ச
பத்ம பீடோ பரிஸ்திதா;
வ்யாக்ர சர்மாம்பர தரா
வட வ்ருக்ஷ ஸமாச்ரிதா;
வாம பாத ஸ்திதா, ஸர்வா
ஸவ்ய பாத ப்ரலம்பிதா;
நவாமி சாமுண்டா தேவிம்
மூல மந்திரம்: ஓம் - ஹ்ரீம் - க்ரூம் - சம் -சாமுண்டியை - நம :
அர்ச்சனை: ஓம் சாமுண்டாயை நம
ஓம் மாங்கல்யாயை நம
ஓம் குலவர்த்திந்யை நம
ஓம் மேர சயங்கர்யை நம
ஓம் ப்ரஹ்ம சாரிண்யை நம
ஓம் பர்ணசந்த்ரநிதாயை நம
ஓம் அஷ்டபுஜாயை நம
ஓம் த்ரிதசபூஜிதாயை நம
ஓம் மகிசாசுநாசின்யை நம
ஓம் ஜயவிஜயாயை நம
ஓம் வரதசித்தியாயை நம
ஓம் காள்யவர்ணாயை நம
ஓம் மாம்சப்ரியாயை நம
ஓம் பாபபரிண்யை நம
ஓம் கீர்த்தியாயை நம
ஓம் பந்தநாசிந்யை நம
ஓம் மோகநாசிந்யை நம
ஓம் ம்ருத்யுநாசிந்யை நம
ஓம் பயநாசிந்யை நம
ஓம் ராஜ்யதாயை நம
ஓம் பவமோசந்யை நம
ஓம் ஆர்யாயை நம
ஓம் ஆத்யாயை நம
ஓம் த்ரிநேத்ராயை நம
ஓம் பிநாகதாரிண்யை நம
ஓம் சண்டகண்டாயை நம
ஓம் சித்தரூபாயை நம
ஓம் சர்வமக்த்ரம்யை நம
ஓம் அநந்தாயை நம
ஓம் சதாகத்யை நம
ஓம் அபர்ணாயை நம
ஓம் பாடலாவத்யை நம
ஓம் வந்துர்க்காயை நம
ஓம் மாதங்க்யை நம
ஓம் வராஹ்யை நம
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம
ஓம் ஐந்தர்யை நம
ஓம் கௌமார்யை நம
ஓம் மகேச்வர்யை நம
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம
ஓம் விமலாயை நம
ஓம் இலக்ஷ்ம்யை நம
ஓம் புருஷாக்ருத்யை நம
ஓம் உதகர்சின்யை நம
ஓம் நித்யாயை நம
ஓம் புத்திதாயை நம
ஓம் நிசும்பசும்ப பகந்யை நம
ஓம் மகிசாசுரமர்திந்யை நம
ஓம் மதுகைடபஹர்ந்யை நம
ஓம் சர்வாசுர விநாசாயை நம
ஓம் ப்ரௌடாயை நம
ஓம் அப்ரௌடாயை நம
ஓம் பலப்ரதாயை நம
ஓம் மகோத்திர்யை நம
ஓம் அக்நிசுவலாயை நம
ஓம் ரௌத்ரமுக்யை நம
ஓம் முண்ட கண்டாயை நம
ஓம் பத்ர காள்யை நம
ஓம் சிவதூத்யை நம
ஓம் காத்யாயந்யை நம
ஓம் சாகம்பர்யை நம
ஓம் குண்டல்யை நம
ஓம் விச்வ ரூபிண்யை நம
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம
ஓம் அசலாயை நம
ஓம் சூஷ்மாயை நம
ஓம் சர்வவர்ணாயை நம
ஓம் மதூசித்யை நம
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம
ஓம் த்ரிபுராந்தகாயை நம
ஓம் த்ரி சக்தியை நம
ஓம் திரைலோக்யவாசின்யை நம
ஓம் அத்ரி சூதாயை நம
ஓம் நிர்க் குணாயை நம
ஓம் காமிண்யை நம
ஓம் சர்வகர்மபலப்ரதாயை நம
ஓம் சர்வ தீர்த்தமயாயை நம
ஓம் புண்யாயை நம
ஓம் அயோகிசாயை நம
ஓம் ஆத்மரூபிண்யை நம
ஓம் சரண் அருளாயை நம
ஓம் சௌபாக்யதாயை நம
ஓம் ஆரோக்யதாயை நம
ஓம் பக்தவத்சலாயை நம
ஓம் கட்ககரத்தாயை நம
ஓம் திவ்யாம்பரதாயை நம
ஓம் நாராயண அம்சாயை நம
ஓம் பாத்ரஹஸ்தாயை நம
ஓம் குண்டல பூர்ணகாணாயை நம
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம
ஓம் பாச தாரிண்யை நம
ஓம் தநுர்தாரிண்யை நம
ஓம் சக்ர தாரிண்யை நம
ஓம் கண்டாதாரிண்யை நம
ஓம் கேடக பாணியேயை நம
ஓம் திரிசூலகரத்தாயை நம
ஓம் கோபரூபிண்யை நம
ஓம் ருத்ரதாண்டவாயை நம
ஓம் வாக்கிஸ்வரி அம்சியே நம
ஓம் வாகீஸ்வரியாயை நம
ஓம் ரௌத்ரி கோபாயை நம
ஓம் வைஷ்ணவி ரூபாயை நம
ஓம் ப்ரம்மசாஸ்ததாயை நம
ஓம் அபிராமியாயை நம
ஓம் ப்ரத்தியங்கராயை நம
ஓம் துர்க்காசாயாயை நம
ஓம் பைரவி அம்சாயை நம
ஓம் சண்டமுண்டசம் ஹாராயை நம
ஸ்ரீ சாமுண்டி அஷ்டசத ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணா.
பூஜை: பீஜங்களுடன் கூடிய தேவிநாமம் கூறி - சமர்ப்பியாமி சொல்லி - தூப - தீப - நைவேத்திய - தாம்பூலம் - சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
துதி: தம் ஷட் ராக ரால வதனே
சிரோமாலா விபூஷனே
சாமுண்டே முண்ட மதனே
அம்பிகே நமோஸ்துதே.

வியாழன், 1 டிசம்பர், 2016

Thursday, November 10, 2016


Thus Spake Agasthya @ Maruderi on Dhanvantri Puja

ஷண்முகனின் பொற்கமல பாதம் போற்றி
சாத்திடுவேன் அகத்தியன் சீவ வாக்கை
வண்ணமுறும் பிருகுமகன் குடிலம் தன்னில்
வாகடத்தின் அதிபனான தன்வந்த்ரி பூசை

With Obeisances to golden feet of Shanmuga
I (Agasthya) will Adorn the Jeeva Vaakku
In the Vivacious Bhrigu's Ashram @ Maruderi
On Puja of Dhanvantri, "The head of Greater-Medicines"

பூசையது கண்டுஉணர்ந்தும் கேட்டுணர்ந்தும்
உளம்மகிழ்ந்து நின்றதொரு சித்தர் கூட்டம்
மாசில்லா நின்றதொரு மாலவன் தான்
மகத்துவங்கள் அளிக்குமொரு சித்த மூத்தோன்

On hearing and seeing this great Puja and Yagna
Stood and enjoyed a larger group of Siddhas
Without Flaw stood the Malavan himself
Giver of Greatness is the Eldest Siddha of Medicines


மூத்தோனாய் யாமிருந்து வாக்கு தன்னை
மொழிகின்றோம் இன்றுயெம்  மக்கள் அறியவேண்டி
வேண்டியதோர் விக்கினங்கள் அகற்றி வைத்து
வினைத்தனையே வேரறுக்க ஒன்று கூடி

As Eldest among Siddhas, I now pronounce verses
so It becomes easy for my people to understand
Eliminating the hurdles for those who prayed
To removes the bad karma and its roots with togetherness (All people coming together)


கூடியுமே இன்று நாள் ஏற்றபூசை
குறைவரவே ஆசி தனை வேண்டி நின்றீர்
நின்றதொரு காரணத்தை நாங்கள் கூற
நிர்மலமாய் பிருகுஅவன் குடிலம் தன்னில்

Together today on the Participated Puja 
Many Prayed requesting for this Blessings (Earlier)
Thus to understand the background of event, We state
In the Highly Pure State at Bhrigu's ashram


நாங்களும் எழுந்தருளி காலம் காலம்
நலம்பல தான்அருளி நின்றோம் அப்பா
அப்பனே இன்றுரைத்த காலம் தன்னில்
அருணனவன் நீச்சமுற்று இருந்த தோடம்

We continue to raise time after time (In agandam)
And bless all for many things my Son
This to say in this period and day my song
When  the effect of sun is considered down (that can generate illness)


தோடங்கள் தனைப்பற்றும் பிணி குற்றங்கள்
தான் விலக சிந்தித்து பூசை கொண்டீர்
கொண்டவிதம் சித்தர்களும் மகிழ்ந்து ஏற்றி
குருபலர்கள் ஒன்றுகூடி இத்தலத்தில் வந்து

Thus on Illness and Diseases that inflict us with problems
To get cured from that was the thought for this Puja
Thus Siddhars were happy the way event was conducted
With Many Gurus coming together @ Maruderi the place was filled


வந்தமே யாதொரு தோஷம் அன்றா
வாகுடத்தின் ஆகுதியியை ஏற்றான் மூத்தோன்
மூத்தோனாய் நின்ற தொரு தன்வந்த்ரியை
முழுமனதாக வணங்கியர்க்கு அகத்தின் பீடை

Hence all the Negativity (Doshas) will stay Away
the Elder-Siddha of Medicine happily received the Oblations 
As Elder stood the Great Dhanvantri and
For those who Prayed with Pure Heart, the inner rooted diseases


பீடையெல்லாம்  தான்விலகி போகும் என்று
பித்துநிலை வேரறுக்கும் தருணம் அப்பா
அப்பனே மைந்தர்களின் அறிவுரையை
ஆசானாய் இன்றுநாங்கள் உரைப்போம் சொல்வோம்

Time for the Rooted diseases to be cured and
Eliminate issues related to Mental illness
My son on the advises to our-sons(people)
As Guru today we will Preach and Say

சொல்லுகின்ற பிருகுமுனி வாக்கு தன்னை
சூழ்ந்திருந்த மானுடர்க்கு உரைக்க கண்டாய்
இக்காலம் தனில் மாந்தர் வாழ்ந்தகாலம்
எடுதியம்பா துயரங்கள் விலக்க வேண்டி

What I say is the Vaaku/Verses of BhriguMuni
for the people who are surrounded and hearing
People live in such an age and time (This period)
To cure problems that are so intense/bad and hard to express


வேண்டியே தவநிஷ்டை கொண்ட எங்களை
வணங்கியே பலமாந்தர் நித்தம் நித்தம்
நித்தமமுமே வேண்டி நின்றபொருட்டுமே தான்
நியமித்தோம் இத்தலத்தில் பூசை தன்னை


People Pray to those who do Penance Like us
Thus prayed many daily and daily (on a daily basis)
Due to that Daily Prayers was the reason behind the Event
Hence we planned for this Great Yagna in this place


தன்னிலே சித்தர்முறைக்கு உகந்த வண்ணம்
தளராத நவ  மூலி சப்தமூலி
அறியாத மூலிகையின் ரகசியத்தை
ஆற்றலை கண்டார்கள் வந்தோர் தாமும்

As per the Disciplines and procedures of Siddhars
The herbs of Nava-Mooli and Saptha-Mooli
The unknown Secret of the Mooli's
Power was recognized by the people who visited


தன்னிலையில் பிழையில்லை குற்றமில்லை
தனமகளும் தாமெழுந்து வரத்தை ஈந்தாள்
தன்னோடு வந்ததொரு சொதிரன் என்று
தட்பரனை வணங்கியே நின்றார் அப்பா

In its style to say there was no flaws or errors
The great Mahalakshmi arouse and gave a boon
as the brother (Dhanvantri) who arouse with her
and worshipped the Supreme here my Son


அப்பனே இதுகுறைகள் எதும் இல்லை
அழகான மார்க்கமதை பற்றி சென்றீர்
சென்றவிதம் இன்னுமொரு புதுமை கேள
சக்தியோட பாகமதை மீண்டும் என்ன

My son there are no shortcomings in way things were done
As you all follow the Beautiful Maargam (Sanmarga of Siddhars)
The way it headed let me tell one more new and interesting thing
The Sakthi's power to repeat things like this again


மேலான பூசைகளும் இத்தலத்தில்
மிகுவிமர்சையாகவே நடத்திட சித்தம் கொண்டார்
கொண்டவிதம் இது கூடி மாந்தரெல்லாம்
குறிக்களவு கடந்து யாமே அனுப்பிவைத்தோம்


With more Pujas of higher quality in this place
and decided to execute them in a grand manner 
The event and the way people visited Maruderi 
beyond said list was orchestrated and sent by us. 


இவ்விடத்தில் சங்கடங்கள் யாதும் கொள்ளா
இறைநிமித்தம் என்றே சேவை கொள்வீர்
வந்தோர்க்கு உணவு ஈவும் வாகடமும்
வருஷிக்கும் இத்தலத்தில் தோடம் இல்லை

In this place without any Type of worries
Do your services as that is God's wish and Need
And Offer Food and Medicine to all who visit
The produces(Food) in this place has no Negativity (Dosha) in it


ஓர்துளி அன்னமது கிட்டினால் கூட
உதிரத்தில் அதுக்கலக்கும் திண்ணம் அப்பா
உதிரத்தில் கலந்ததொரு சத்து எல்லாம்
உன்மத்த குற்றத்தை போக்க கண்டோம்

Even if one drop of food gets consumed 
It will for sure mix in the blood my Son
All that mixes into the blood has the Power
to cure even the deepest issue of Minds.


கண்டதொரு கண்மூடி தவங்கள் செய்யும்
கருத்தர்கள் தனை சூழுந்து சிந்தைகொண்டு
கொண்டுமே ஆசியும் ஈந்தார் அப்பா
குறையொன்றும் இல்லையென்று பகரச் சொன்னார்

Realized who close their eyes and do penance
Surrounded me with their deep thoughts
gave their blessings to all my Son and 
Asked us to share "That there were no errors/missings"

சொன்னவிதம் நந்தியும் இன்று நாளில்
சுருக்கமாய் ஒரு வாக்கு பகரக்கொண்டோம்
கண்டதொரு கயிலாய பூசைக்கு ஒப்பாய்
கருத்துடன் செய்வதற்கு யார் உபதேசித்தார்

Also Said Nandhi Devar in this very day
Had a Short Dialogue exchange with me
Expressed his surprise that "Puja looks similar to that of Kailash"
and asked who gave these details to do this so effectively.

என்றுமே வினவியே நந்தி கேட்க
இக்கணம் பிருகுமுனி மகிழுந்து சொன்னார்
அறியாத மானுடர்க்கு அறங்கள் தன்னை
அறிவித்து நின்றோமே அப்பா என்றார்

Thus Questioned the great Nandhi on this
With Joy Bhrigumuni Replied 
"For those who are unaware of Formalities
I expressed how to do this"

யென்றவிதம் நந்தியும் மகிழ்ச்சி யோடு
ஈசனவன் ஆற்றல்களை எடுத்து செய்து
செய்துமே தீர்த்தமதில் அமர்ந்து இருந்து
சுகமளிக்க சித்தம்கொண்டோம் என்று சொன்னார்

 Nandhi devar with happiness now expressed
" The Power of Lord Shiva was taken and made
 Thus made and hence I sat on Theertham (Water source)
To offer Pleasantness and that was my determination today"

சொன்னவிதம் மாந்தர்களின் பாதம் தன்னில்
வருவித்த தீர்த்தமெல்லாம் கங்கைக்கு ஒப்பாய்
ஒப்பான புனிதமதை அளித்தது அப்பா
ஒருகுறையும் அண்டாது இதுமேல் மக்காள்

As said in the feet of People who visited
in the washed feet the Theertham was equivalent to GANGA
and gave the same out of divinity (similar to a wash in Ganga)
Henceforth no problems will come near my kids

மக்களே அறியவே இன்று வாக்கு
மொழிகின்றேன் என்மார்கம் கொண்டோர்கெல்லாம்
எல்லாமே மாயையில் இருக்க இருக்க
இத்தருணமதில் விழிப்பு செய்ய கண்டோம்

My Kids for you all to understand is my verses now
I pronounce For All those who FOLLOW in our SIDDHA MARGA (The path of Siddhas)
All that Which is in, IS IN Maya
In this Moment we saw the Awareness Created

நூலிலே பொருளிலே தேடிடாமல்
நல் கருணை உள்ளங்கள் தனிலே நின்று
நின்றுமே சித்தர்களின் மார்க்கம் தன்னை
நிர்மலமாய் அன்னதர்மம் ஈயச் சொன்னோம்

Don't Look & Search for meanings in the book
and Stand by the Kindness in Your Hearts
Standing by the path of the great Siddhas
With Pure Mind asked you to do the Anna Dhana


சொன்னவிதம் இத்தலத்தின் பூர்வீகம் தன்னை
தன்னையுமே உணர்ந்துமே தாவர சங்கமத்தை
கண்டுணர்ந்து  பொலிவாக்கி   செய்வீர் மக்காள்
இதுவே சித்தர்க்கு செய்யும் சேவையாகும்

As said the heritage/Legacy of our land is to
Understand the Finer details of Herbs and Plant Families 
Research Analyse and with Clarity Use them My Sons  (For Medicines and Yagna)
This is the service that you can do for Siddhars


ஆனதொரு சிறுஉயிர்கள் போற்றி செய்து
அகத்தியனின் வாக்குப்படி தயை கொண்டிருக்க
எவ்வுயிரும் உங்களுக்கு சாதகமாய்
இருக்குமென்று அகத்தியனும் வாக்கு சொன்னோம்

By that even smaller lives (Ant, Small Birds) will praise you
This is my (Agasthya) savings, to show compassion
Thus all living being will favor your deeds
So is my Versus (Agasthya's versus)

சொன்னோனும் அசூயையில் நின்றிடாமல்
சித்தரென்றும் பித்தரென்றும் பேதகம் பாரா
எவ்வுயிரும் ஒன்றாக நினைத்து விட்டால்
ஏதுக்குறை இல்லையப்பா கர்மம் தீண்டா

As said without being Prejudiced/Jealous
Never differentiate between Siddhars and Pitthars
If all life-forms are thought/Realized as One without differentiation
there will be no-issues and karma won't touch you


தீண்டாத விஷம் அப்பா சித்தருக்கு
திறம்படவே கர்மமும் அணுகாது இருக்க
இருக்கவே பலஉயிரை போற்றி காத்து
இத்தலத்தில் தயைக்கொண்டு இருப்பீர் மக்காள்

It is a poison that does-not affect Siddhas
Thus for karma to Stay away from you
Do cherish all life forms and Protect them
With Compassion live in this place my sons

மக்களே ஷண்முகனின் ஆசி வேண்டி
இத்தலத்தில் எழுந்தருளி இன்று வாக்கு
சொன்னதெல்லாம் சித்தநிலை உலகுக்கு அறிய
சீவர்களின் உள்புறமும் இருந்து காக்க

My Sons to-get Blessings of Shanmuga (Six Faced Lord)
This is the verses for that in this place
Whatever said on Siddha-state is for world to understand
And to also save the people (practitioners) from the Inside


வல்லமையாய் ஈசனும் இயங்கும் வண்ணம்
வருவானே சித்தரவர் உருக்கொண்டு தான்
கொண்டுமே இதுக்காலம் சிவனே சொல்ல
கருமத்தின் குறைபோக்க வரும் ரூபம்தான்

With Greatness the way Lord Shiva Operates
He comes to the world in the form of Siddha
In this time and moment as Lord Shiva himself Says Now as
A Physical form to reduce the problems of Karma

தான் ஆன கபால தாரியாக
கங்கைக்கு அதிபனான பைரவன் போல்
போலுமே வந்துமே அகந்தை தன்னை
புறம்யெடுத்து ஈசனை போல அழிக்கக்கண்டு

Is me as the Kabala dhari Form
As the Head of Ganga the Bhairava
comes and thus eliminates the Ego
by bringing out externally and destroy like Lord Shiva

மாயையே பற்றாது  யிருக்க மேலும்
மகத்துவத்தை அளிப்பார்கள் யென்று சொல்ல
சொல்லவே இத்தலத்தின் பூசை நெறி
செழிப்பாக நாங்களும் ஆசி யீந்தோம்

To not get inflicted by the Maya 
To say will give all the greatness 
To tell the Pooja discipline of this place
will prosper is our blessings 

நல்லதொரு ராஜகுணம் கொற்றவன் போல்
நாங்களும் தொழுதேற்றும் பிருகு மைந்தன்
மைந்தனே சிவனுடைய செய்கைபோல
மகத்துவங்கள் அளிக்கவே  இத்தலத்தில் மாறாது யாவரும் வழிபட்டு --- மேன்மைபல தாம் அடைவீர் ஆசிவாக்கு முற்றே

With the Great Character of King and like the Emperor
is whom even we praise and do Obeisances , Son- BHRIGU
His action are similar to that of Lord Shiva
to provide greatness in the place and for everyone to visit and Pray
To attain more greatness is my Blessing Verses today.thanks


வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2016
தன்வந்திரி போற்றி 


 1. அம்ரித கலச நாதனே போற்றி
 2. ஆயுர்வேத தலைவனே
 3. இருள் போக்கும் இனியனே
 4. ஈயும் குணம் படைத்தோனே போற்றி
 5. உடலை சீராக்கும் உத்தமனே போற்றி
 6. ஊனம் அறுப்பவனே போற்றி
 7. எல்லா உயிரும் துதிக்கும் அய்யனே
 8. ஏகாந்தம் அருளும் எந்தையே
 9. ஐந்தும் ஆனாய்
 10. ஓர் குருமருந்தாய்
 11. ஓதற்கு உகந்தாய்
 12. ஒளஷத பிரியாய்
 13. அக்கினி ஸ்வரூபனே போற்றி
 14. மருத்துவ சித்தனே போற்றி
 15. மாசறுக்கும் மலையானே போற்றி
 16. பிணி தீர்க்கும் பிடகனே
 17. அப்புவாய் நின்றநாதனே போற்றி
 18. சீந்தில் கோடி ஏந்தியவனே
 19. வாகடத்தின் நாதனே போற்றி
 20. மருந்தின் மூத்தோனே போற்றி
 21. தன்வந்த்ரியே போற்றி
 22. நாத சித்தனே போற்றி
 23. வைத்தீஸ்வரனே போற்றி
 24. நீராம்சம் கொண்ட மாலனே
 25. உயிராற்றல் பெருக்கும்
 26. அவுஷத தலைவனே
 27. பிறப்பிற்கு அதிபனே
 28. காக்கும் அதிபனே
 29. எல்லா உயிரும் வேண்டுபவன்
 30. நோய் தீர்க்கும் அமுதே
 31. பீடை போக்கும் புண்ணியன்
 32. தேவர்களை காத்தவனே
 33. முப்பின் தலைவனே
 34. பூரண குணம் அருளுபவனே
 35. வேண்டுவோர்க்கு தயாநிதியே
 36. அம்ரித பாகம் தாங்குபவனே
 37. முத்து குமரனின் அம்சமே
 38. அசுரர்களை வதைக்கும் தேவசேனனே
 39. அண்டம் காக்கும் ஆரமுதே
 40. மூலிகைகளின் மூலனே
 41. தாதுக்களை காக்கும் தாமோதரனே
 42. பாஷாணத்தின் புருஷோத்தமனே
 43. ஆரோகியத்தின் அரசனே
 44. அனவ்ரத ஆசி தருபவனே
 45. பிணி நாசம் செய்யும் நாதனே
 46. இந்திரிய குறைகள் போக்கும் இனியவனே
 47. மயக்கும் தீர்க்கும் மாயனே
 48. வேள்வி பிரியனே
 49. சர்வரோக நிவாரனே
 50. சஞ்சீவிகளின் தலைவனே
 51. புண்ணியதீர்த்தமாய் பாவம் போக்கும்
 52. சோதியில் நின்றாய் போற்றி
 53. சன்மார்க்க பிரியனே
 54. ஆயுள் நீட்டும் அருமையனே
 55. நேத்திர நோய் போக்குபவனே
 56. சூலை நோயிலிருந்த காக்கும் விருத்தமே
 57. மந்திர சுத்தியே போற்றி
 58. கைவல்யம் தரும் சித்தனே போற்றி
 59. உலோகத்தின் நாதனே போற்றி
 60. ரசவாதத்தின் மன்னனே போற்றி
 61. புஸ்டி அருளும் பூநாதனே
 62. ரசமணி கட்டும் சித்தனே
 63. வாசியின் மாயாவியே போற்றி
 64. உன்னத யந்திரமே போற்றி
 65. கர்ம நோய் அகற்றும் கந்தனே போற்றி
 66. கடும் பீடையும் விரட்டும் குருவே போற்றி
 67. மாசற்ற கொழுந்தே
 68. ஓம் ஒளிபொருந்திய உடலுடைய
 69. அஃஞானம் போக்கும் அப்பனே
 70. விண்ணோரும் போற்றும் வீரனே
 71. பலம் பல தரும் பகவானே
 72. மறைகள் போற்றும் மருத்துவனே
 73. மகத்தான உயர் மாமருந்தே
 74. என்றும் இளமையான யோகியே
 75. ஓம் சிலேத்தும நோய்கள் அழிக்கும் சின்மயனே
 76. வாத நோய் ஒழிக்கும் வாசுதேவனே
 77. மல குற்றம் தகர்த்தும் மாயனே
 78. ஓம் நித்தியமாய் காக்கும் நாதனே
 79. புத்தியை ஓங்குவிக்கும் சதுர்வேதனே
 80. அட்டையை கொண்டு அருளும் அத்தனே
 81. சங்கு தாங்கும் ஒலியின் சித்தனே
 82. சக்கிரம் ஏந்தும் ஒளியின் முத்தனே
 83. மதுமேகம் அகற்றும் மதுசூதனே
 84. இருதய இன்னல் போக்கும் ஹரியே
 85. சப்ததாது குற்றம் நீக்கும் சப்தகிரி நாதனே
 86. ஈளை ஸ்வாச குற்றம் ஒழிக்கும் நாதா
 87. சிரசு உபாதை களையும் சௌந்தராஜனே
 88. அழகிய வதனம் அருளும் கள்ளழகரே
 89. அனந்தம் அருளும் அனந்தபத்மநாதரே போற்றி
 90. குலம் காக்கும் குலசேகரனே
 91. சேய் பாக்கியம் அருளும் சந்தானகோபாலனே
 92. பவித்ரனே
 93. குணம் தரும் குணசீலனே
 94. மருந்தின் வல்லபனே
 95. திரிலோக நாதனே
 96. ஓம் ஆயுர்வேத குருபரம்பரை தலைவனே
 97. தானியங்கள் காக்கும் பதியே
 98. பசுக்களை காக்கும் அச்சுதனே
 99. நிவாரணம் தரும் நவநிதியே
 100. உறுதியான உடல்கூறுகளை தரும் ஒப்பிலியே
 101. அபயம் தரும் ஆதிகேசவனே
 102. ஆற்றல் தரும் ஆனந்த கிருஷ்ணனே போற்றி
 103. சுத்த வாகடம் தரும் சுந்தரா போற்றி
 104. புடம் போடும் சூர்யா நாராயணனே
 105. மருந்தின் பலம் கூட்டும் பாலகிருஷ்ணா
 106. சூரிய கலை நாதனே
 107. சந்திர கலை நாதனே
 108. மருதேரியின் சூட்சும மருந்தே